Gospodarowanie odpadami


NOVAGO, będąc jednym z liderów w branży gospodarki odpadami odpowiadającym za ostatnie dwa etapy cyklu życia produktów (zbiórkę i zagospodarowanie odpadów), ma do spełnienia ważną misję. Nadrzędnym celem działalności firmy jest efektywne i ekologiczne rozwiązanie problemu stale rosnącej ilości odpadów oraz zapewnienie alternatywnych źródeł energii pochodzących z zasobów odnawialnych.

W myśl hierarchii postępowania z odpadami Unii Europejskiej, NOVAGO stara się maksymalnie wykorzystać zawarty w odpadach potencjał i zminimalizować ilość odpadów trafiających na składowiska. Odpady, z których wyodrębniono surowce wtórne, czyli po etapie recyklingu, są rozdzielane na dwie frakcje: frakcję palną i frakcję organiczną. Frakcja palna odpadów zawiera przede wszystkim plastik, folie, papier i drewno i służy do produkcji wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF (z ang. refuse-derived fuel), które zastępuje węgiel m.in. przy produkcji cementu. Frakcja organiczna odpadów wykorzystywana jest natomiast do produkcji biogazu, który służy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w przyzakładowych instalacjach kogeneracyjnych (kogeneracja oznacza proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła).


Z odpadów potrafimy odzyskać to co najcenniejsze dla współczesnego społeczeństwa - czystą energię.

 

NOVAGO odpowiada za przetwarzanie odpadów komunalnych i produkcję paliwa alternatywnego RDF, produkcję energii ze źródeł odnawialnych, zbiórkę odpadów, a także składowanie pozostałości po-procesowych.

NOVAGO odpowiada za:

Przetwarzanie odpadów komunalnychProdukcję paliwa alternatywnego RDFSkładowanie odpadówProdukcję biogazuZbiórkę odpadów komunalnych

Łącznie nasze składowiska zajmują obszar ponad 54 ha, jednak NOVAGO woli przetwarzać odpady, zamiast je składować.


Obszar działalności


NOVAGO jest liderem wśród firm gospodarujących odpadami komunalnymi w Polsce. NOVAGO zagospodarowuje odpady komunalne pochodzące z 6 województw.

Odpady z tego obszaru zmieniamy w czystą energię


Model działania


Odpady pozyskane z 6 województw NOVAGO przetwarza w paliwo alternatywne -  RDF. Paliwo to, z uwagi na wysoką kaloryczność, niską zawartość zanieczyszczeń oraz niską cenę, jest atrakcyjnym źródłem energii dla cementowni, dużych zakładów przemysłowych oraz zakładów energetycznych.


Normy


Głównym wyzwaniem dla Polski jest redukcja masy odpadów składowanych. Nasz kraj musi radykalnie ograniczyć ilość składowanych odpadów.

Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska do 75%, 50% i 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. odpowiednio nie później niż do 16 lipca 2010 r., 16 lipca 2014 r., 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zakaz składowania określonej frakcji odpadów, którą NOVAGO od lat unieszkodliwia i przetwarza w paliwo alternatywne.

NOVAGO pełni kluczową rolę w wypełnianiu przez Polskę unijnych dyrektyw dotyczących efektywnego gospodarowania odpadami.

 

Najważniejsze unijne przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami to:

Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – dyrektywa ramowa.

Dyrektywa Ramowa wprowadza zasadę samowystarczalności i bliskości, w myśl której państwa członkowskie, samodzielnie lub we współpracy z innymi państwami członkowskimi, stworzą zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych, przy wykorzystaniu odpowiednich metod i technologii zapewniających wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego.

Dyrektywa 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

Dyrektywa w sprawie składowania odpadów nałożyła na Polskę obowiązek zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska do 75%, 50% i 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. odpowiednio nie później niż do 16 lipca 2010 r., 16 lipca 2014 r., 16 lipca 2020 r.

Dyrektywa 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.
Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.


Jak powstaje RDF?


RDF to paliwo powstałe w procesie odzysku odpadów posiadających wysoką wartość opałową. RDF to przetworzone, palne i rozdrobnione odpady o jednorodnej strukturze, wyprodukowane z tworzyw sztucznych, folii, papieru i drewna.

Produkcja RDF znacząco redukuje ilość składowanych odpadów. RDF, stosowany jako paliwo zastępujące węgiel, zmniejsza zanieczyszczenia środowiska i emisję CO2. Ponadto, RDF stosowany jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu, ma dodatkowy atut – jest to paliwo praktycznie pozbawione siarki. Zakłady, które używają RDF, nie emitują siarki do atmosfery.

Poniższy schemat przedstawia proces produkcji paliwa alternatywnego w NOVAGO.