NOVAGO jest liderem przetwarzania odpadów komunalnych i największym producentem paliwa alternatywnego w Polsce


NOVAGO specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki pozwoliły na przetworzenie ponad 1 000 000 ton odpadow w 2017 r. Spółka jest również największym producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego (z ang. Refused Derived Fuel - RDF) wytworzonego z odpadów komunalnych. Zdolność produkcyjna zakładów NOVAGO wynosi 300 tys. ton RDF rocznie,
a odbiorcą paliwa są cementownie. NOVAGO zatrudnia ponad 400 osób.

Przyszłość jest jasnaBędąc częścią China Everbright International, jednego z największych światowych graczy w branży ochrony środowiska, NOVAGO z pewnością siebie patrzy w przyszłość.

 

Zarząd 


NOVAGO jest zarządzane przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością branży.


Huang, Kenneth
Prezes Zarządu
Pan Kenneth Huang jest Prezesem Zarządu NOVAGO. Pełni również funkcję Dyrektora Generalnego Biura CEO China Everbright International Limited – spółki, która przejęła NOVAGO w 2016 r. 

Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu, Pan Huang zasiadał w Radzie Nadzorczej NOVAGO. Wcześniej odpowiadał za sprawy związane z inwestycjami zagranicznymi i rozwojem w China Everbright International Limited i skutecznie doprowadził do przejęcia NOVAGO w 2016 r. Na wcześniejszym etapie kariery zawodowej Pan Huang pracował w Accenture, a następnie w China Guodian (State Power) Long Yuan Ltd. W każdym z tych podmiotów zajmował wysokie stanowiska kierownicze, w tym stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego.

Pan Kenneth Huang ukończył studia MBA w Wharton School, University of Pennsylvania. Jest również absolwentem Studiów Międzynarodowych Ohio University i posiada tytuł Magistra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Pekińskiego.


Lap Bun Zhong, Adrian
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Pan Zhong jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym (CFO) NOVAGO. Jednocześnie zajmuje stanowisko Starszego Kierownika Finansowego odpowiedzialnego za wszystkie inwestycje zagraniczne China Everbright International Limited, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu będącej pośrednio głównym akcjonariuszem NOVAGO.

W NOVAGO odpowiada za całość spraw finansowych spółki: księgowość i sprawy związane z audytami, finansowanie, planowanie i analizy finansowe, budżetowanie i prognozy, kontrolę kosztów, planowanie podatkowe i audyt wewnętrzny. Pan Zhong jest aktywnie uczestniczy w sprawach związanych z NOVAGO od momentu przejęcia spółki w sierpniu 2016 r. i pełni funkcję głównej osoby kontaktowej pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą.

Przed dołączeniem do NOVAGO Pan Zhong piastował szereg wyższych stanowisk kierowniczych w Hong Kong Jockey Club oraz NWS Holdings Limited w obszarze planowania finansowego i analizy finansowej, kontroli kosztów i licznych projektów akwizycji. Uzyskał dyplom Magistra Inżynierii Mechanicznej Hong Kong University of Science and Technology. Jest także biegłym rewidentem akredytowanym przez Instytut Licencjonowanych Biegłych Rewidentów w Hongkongu.


Wojciech Piesik
Członek Zarządu ds. Technologicznych, Dyrektor ds. Energetyki
Pan Wojciech Piesik jest członkiem Zarządu Novago. Odkąd w 2014 r. dołączył do spółki, kieruje sprawami związanymi z rozwojem technologii i innowacjami. Odpowiada za projekt, budowę i eksploatację systemów energii odnawialnej oraz uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych metod przetwarzania odpadów komunalnych w celu nakreślania nowych kierunków wykorzystania energii zawartej w odpadach na potrzeby energetyki rozproszonej. Co więcej, bogata wiedza inżynierska i doświadczenie pozwalają mu na kompleksową obsługę projektów maszynowych, elektroenergetycznych i automatyki.

Przed dołączeniem do NOVAGO Pan Piesik rozwijał swoją karierę zawodową w GRUNDFOS POMPY oraz AxFLOW, gdzie zajmował szereg kluczowych stanowisk technicznych i kierowniczych. Dzięki zróżnicowanym doświadczeniom zawodowym ma dogłębne zrozumienie procesu zarządzania interdyscyplinarnymi projektami w zakresie energii odnawialnej, energii z biogazu oraz technologii produkcji energii w kogeneracji.

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

 

 

Monika Krzeszewska
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska. Z sektorem gospodarki odpadami związana od ponad 10 lat. Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem wynikającym ze świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z gospodarką odpadami. Wcześniej była członkiem organów korporacyjnych grupy kapitałowej British Sugar Overseas.

Absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkoły prawa amerykańskiego University of Florida.

 

Zbigniew Pałka
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
Menedżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pełnił funkcje kierownicze w administracji publicznej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmami oraz członkostwa w radach nadzorczych w branży komunalnej i ochrony środowiska.

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na Wydziale Rolniczym, uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera.


Kierownictwo


Piotr Jeromin
Dyrektor ds. Technicznych
Sławomir Szumkowski
Dyrektor Handlowy
Grzegorz Czechoński
Dyrektor ds. Rozwoju


Zakłady


NOVAGO prowadzi działalność na terenie 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, co sprawia, że ma znaczący zasięg geograficzny
w Polsce.

Kosiny NOVAGO

Zakład działa od 2011 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) wraz z bioreaktorem, elektrociepłownią kogeneracyjną (CHP), składowiskiem oraz kompostownią odpadów zielonych.

Odzysk odpadów odbywa się poprzez produkcję paliwa alternatywnego oraz odzysk energetyczny
z powstającego biogazu, a także materiałowy w postaci metali żelaznych.

 Standardowy proces technologiczny

 


BiosuszenieSortowanieBioreaktor
Składowisko
Produkcja RDF
wspomagana energią
z instalacji CHP

Innowacyjne metody przetwarzania

LabolatoriumCHP


Uniszki NOVAGO

Otwarty w 2006 r. Zakład obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i posiada składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko do unieszkodliwiania odpadów po-procesowych.

 

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieSkładowisko

Innowacyjne metody przetwarzania


Instalacja CHP jako źródło energii elektrycznej i cieplnejCollection

 

Różanki

POKAŻ MNIEJ

Różanki zakład przetwarzania odpadów

Zakład działa od 2012 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), bioreaktor oraz składowisko odpadów komunalnych.
Zakład zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego RDF najwyższej kaloryczności.

Standardowy proces technologiczny

SortowanieBiosuszenieSkładowiskoBioreaktorRDF

Innowacyjne metody przetwarzania


Instalacja CHP jako źródło
energii elektrycznej i cieplnej

Centrum R&DZakład Żnin produkcja RDF

Zakład I został uruchomiony w 2010 r. i obejmuje instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Uzupełnieniem zakładu jest składowisko.
Zakład II został uruchomiony w 2012 r. i obejmuje instalację mechniczno-biologicznego przetwarzania, a od kwietnia 2015 r, także bioreaktor.

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieBioreaktorRDF
Składowisko

Instalacja CHP

 

Spółka nabyta przez NOVAGO w 2014 r.
Posiada składowisko odpadów komunalnych. Nowy zakład z instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) będzie uruchomiony w 2015 r. Planowana jest dalsza rozbudowa zakładu o sortownię i kompostownię.

Standardowe metody przetwarzania


SkładowiskoSortowanieZbiórka odpadów 

 

 

26 listopada 2015r. została uruchomiona nowa instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych.

Standardowe metody przetwarzania

Sortowanie
Składowanie
RDFBioreaktorHistoria


NOVAGO funkcjonuje w branży przetwarzania odpadów od 1992 r. i od tego roku przez 23 lata było znane jako Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. W 2003 r. większościowym udziałowcem został Pan Janusz Arent. Kolejnym przełomowym momentem był rok 2012, w którym NOVAGO pozyskało inwestora strategicznego – Abris Capital Partners. Od tego momentu Spółka inwestowała w dalszy rozwój technologii, by jej zakłady spełniały surowe normy Unii Europejskiej.

W drugiej połowie 2016 roku spółka NOVAGO została przejęta przez China Everbright International, jednego z największych światowych graczy w branży ochrony środowiska. Przejęcie NOVAGO stanowiło największą chińską inwestycję w Polsce i jeden z ważniejszych projektów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (inicjatywa „Jeden Pas, Jedna Droga”). Przejęcie Spółki i wejście do europejskiej branży przetwarzania odpadów wyznaczyło również kolejny krok we wdrażaniu strategii China Everbright International polegającej na ekspansji na rynki zewnętrzne.

Z końcem 2017 r. minął pierwszy pełen rok obrotowy od przejęcia NOVAGO. Po okresie intensywnej integracji NOVAGO osiągnęło liczne synergie z działalnością swojego głównego akcjonariusza, China Everbright International, a cały projekt został wybrany przez Narodową Komisję Rozwoju i Reform ChRL jako jeden z dziesięciu najbardziej udanych projektów demonstracyjnych PPP w ramach „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

W przyszłości NOVAGO w dalszym ciągu będzie wykorzystywać swój potencjał w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i umiejętności rozwijania rynku w celu rozszerzenia swojego łańcucha wartości oraz wykorzystania bogatego doświadczenia technicznego China Everbright International w zakresie ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz produkcji urządzeń w sektorze ochrony środowiska w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Schemat powstania Schemat powstania Schemat powstania